rus_flag est_flag
Lean Slider Demo

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPE Tuluke juba 3-aastastel lastel on üheks õppetegevuseks eesti keel, samuti õpitakse eesti keelt mängu ja muusika kaudu. 2004.aastal varajases keelekümblusprojektis ning sai õiguse avada 2005.a. sügisel varajane keelekümblusrühm, kus käivad alates 3-6 a. lapsed. Õppetegevus selles rühmas toimub ainult eesti keeles. Tegevust toetab õpetaja abi laste emakeeles ning üks kord nädalas viib läbi vestlusi eetilistel teemadel laste emakeeles. Koolieelses eas suudab laps teise keele omandada justkui õppimata – lauldes, mängides ja suheldes. Oluline on teha koostööd vanematega, korraldada eestikeelseid ühisüritusi, et lapsed saaksid suhelda ja mängida ühismänge eesti keeles . Meie lasteasutuses toimub eesti keele õpe järgmiselt:

Meie lasteasutusesN.L. Tuluke toimub eesti keele õpe järgmiselt: • eraldi keeletegevuste kaudu kolmeaastaselt, kus eesti keele õppetegevused toimuvad 2 korda nädalas 30-45 minutit vastavalt vanusele; • täieliku keelekümbluse metoodikat rakendades.

EESMÄRGID: 1. Laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu. 2. Laps soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslastega kui ka täiskasvanutega. 3. Laps tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ja lihtsamatest väljenditest. 4. Laps kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises.

SISU: 1. Kuulamine. 2. Kõnelemine. 3. Eesti kultuuri tutvustamine.

KAVANDAMINE JA KORRALDAMINE: 1. Peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus sõnalist suhtlemist toetab kontekst. 2. Pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele. 3. Suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suhtlemisel, luuakse selleks lapsi huvitavaid olukordi. 4. Korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seostatakse teiste tegevustega (laulmine, liikumine, käeline tegevus jm.). 5. Valitakse lugemiseks pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid. 6. Õpetaja rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ja osutab vigadele delikaatselt, sõna või fraasi korrektsena korrates. 7. Eesti keele rühmas Päikesejänkud, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, omandavad mitte-eesti kodukeelega lapsed eesti keele lõimitud tegevuse kaudu või täieliku keelekümbluse metoodikat rakendades. 8. Eesti keele õppe kavandamisel arvestatakse laste arengutaset ja vanust. 9. Erivajadustega lapsele koostatakse eesti keele kui teise keele õpetamiseks vajadusel individuaalne arenduskava